-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۴

عنوان : ده هنرمند برگزیده‌ی هنر نوگرای ایران

سال : ۱۳۹۴

تهیه این مجله