-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : هویت بخشی شهری چونگ کینگ: تاثیر گرافیک / فریمن لائو و آنجلیکا لونگ / ترجمه: دیبا داوودی

تهیه این مجله