-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : هنر سیاسی اجتماعی

سال : ۱۳۹۵

تهیه این مجله