-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : هم‌گرایی رسانه‌ای و هم‌گرایی تکنولوژی / امین طلاچیان

تهیه این مجله