-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : هم‌ارزی شیوه‌های تجسمی (نقاشی، گرافیک و عکاسی) در ایران در گذری ۵۰ ساله / محمد خدادادی مترجم‌زاده

تهیه این مجله