-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : هم‌آمیزیِ هنر و خبر / گفت‌وگوی محمد غفوری و رضا معطریان با عباس کوثری

تهیه این مجله