-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : نقدی بر نمایشگاه امید مشکسار / هدا اربابی

تهیه این مجله