-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : نگرانِ او بودن / امیر خضرایی‌منش

تهیه این مجله