-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : نگاهی به طراحی گرافیک تابلوهای اماکن تجاری و اداری در تهران / مهدی سیفی

تهیه این مجله