-

حرفه‌هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۶

عنوان : نگاهی به تلقی از طراحی گرافیک در ایران / سودابه صالحی

تهیه این مجله