-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : نقد نهایی برخاسته از گفتگوی نقدهای مختلف / افسانه رستمی

تهیه این مجله