-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : نقدی بر نمایشگاه مهنوش نادری / محمدرضا یگانه‌دوست

تهیه این مجله