-

حرفه هنرمند

شماره : ۶۰

عنوان : نسبت مسئله‌دار هنر و سیاست در هنر سیاسی معاصر ایران

تهیه این مجله