-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : نسبت مسئله‌دار هنر و سیاست در هنر سیاسی معاصر ایران

تهیه این مجله