-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : نسبت آوانگارد با وضعیت اکنونی – اینجایی / ایمان افسریان

تهیه این مجله