-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۱

عنوان : ویژه‌نامه در میدان ۵۷تا ۹۷

سال : ۱۳۹۸

تهیه این مجله