-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : ما در جهان هالیوود زندگی می‌کنیم و هالیوود در جهان ما زندگی می‌کند / نقدی بر نمایشگاه ارسیا مقدم

تهیه این مجله