-

حرفه‌هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۰

عنوان : "ماندن یا رفتن به‌مثابه‌ی پرسش از زمانه / مجید اخگر "

تهیه این مجله