-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۰

عنوان : “ماندن یا رفتن” به مثابه‌ی انتخاب‌عقلانی

تهیه این مجله