-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۳

عنوان : «هنر معاصر» چیست؟

سال : ۱۳۹۸

تهیه این مجله