-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۸

عنوان : فتومونتاژ در عصر رسانه‌های دیجیتال / رضا نیازی

تهیه این مجله