-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

عنوان : عکاسی با تلفن‌های هوشمند شمشیری دو پهلو / کاوه بغدادچی

تهیه این مجله