-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : عکاسی، سینمای امروز و بازگشت به پرسپکتیو مقامی / سیامک حاجی‌محمد

تهیه این مجله