-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : نقدی بر نمایشگاه محمدرضا میرزایی / علیرضا احمدی‌ساعی

تهیه این مجله