-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۵

عنوان : ضیافت نوگرایی بر دیوارهای شهر تهران / کیانوش غریب‌پور

تهیه این مجله