-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۵

عنوان : شرحی از مواجهه با شیء در هنر امروز ایران

تهیه این مجله