-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : سویه‌ی تاریک رؤیای آمریکایی / استیفن برگ / غزاله هدایت

تهیه این مجله