-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۱

عنوان : ردّ سیاست بر تصویر

تهیه این مجله