-

حرفه هنرمند

شماره : ۷۱

عنوان : ردّ سیاست بر تصویر

تهیه این مجله