-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : دو تورّم در تن تهران: قر در کمر، فکر در سر / شمیم مستقیمی

تهیه این مجله