-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : خلق تجربه‌های مسیریابی موفق؛ پرورش حس‌های مثبت در طراحی سیستم‌های مسیریابی / یان لینگ وانگ / افسانه کامران

تهیه این مجله