-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۸

عنوان : جستاری در سیر تاریخی فتومونتاژ / حسن خوبدل

تهیه این مجله