-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : ثبت ادبی تهران: تصویر کلان‌شهر اخته / امیر احمدی‌آریان

تهیه این مجله