-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : تیم طراحی گرافیک محیطی؛ قابلیت‌ها، اهداف و برنامه‌ها / دوگ استلینگ، جان میسون / غزاله ابراهیمی

تهیه این مجله