-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : تخیل استعلایی / ریچارد کِرنی / مهدی نصراله‌زاده

تهیه این مجله