-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : یادداشتی در باب «بی‌تاریخی عکاسی ایران؟» / مهران مهاجر

تهیه این مجله