-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : بیانیه «اول الویت‌ها» در سال های ۱۹۶۴ و ۲۰۰۰ / مرجان زاهدی

تهیه این مجله