-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : برند‌ سازی برای شهرها / جولیا وینفیلد ففکوئون / نغمه یزدان‌پناه

تهیه این مجله