-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۱

عنوان : برای ک. د.، مردی که نبود / مهدی نصراله‌زاده

تهیه این مجله