-

حرفه‌هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۶

عنوان : آیا می‌توان تعریف غیر قابل بحثی از گرافیک دیزاین ارائه داد؟ / مریم کهوند

تهیه این مجله