-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : آوانگاردیسم در ادبیات معاصر ایران / امیر احمدی‌آریان

تهیه این مجله