لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۸ صفحه بعد
جودی مشهور می‌شود – مجموعه جودی دمدمی ۲

جودی مشهور می‌شود – مجموعه جودی دمدمی ۲

نویسنده کتاب: مگان مک دونالد

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان


تهیه این کتاب

نظر من

جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد

جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد

نویسنده کتاب: مگان مک دونالد

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان


تهیه این کتاب

نظر من

تشپ کال

تشپ کال

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

راز موتور سیکلت من

راز موتور سیکلت من

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی


تهیه این کتاب

نظر من

من و زرافه و پلی

من و زرافه و پلی

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

انگشت جادویی

انگشت جادویی

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

دختر گلهای وحشی (ادامه زیر درخت زالزالک)

دختر گلهای وحشی (ادامه زیر درخت زالزالک)

نویسنده کتاب: مارینتا کانلن مک کنا

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: امیر کبیر

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۸۷


تهیه این کتاب

نظر من

زیر درخت زالزالک

زیر درخت زالزالک

نویسنده کتاب: مارینتا کانلن مک کنا

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: امیر کبیر


تهیه این کتاب

نظر من

قصر افسون شده

قصر افسون شده

نویسنده کتاب: ادیث نسبیت

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق


تهیه این کتاب

نظر من

آقای روباه شگفت انگیز

آقای روباه شگفت انگیز

نویسنده کتاب: رول دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۸۸


تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۸ صفحه بعد