{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۸۲ صفحه بعد
پنجمین فرمان؛ خلق سازمان یادگیرنده

پنجمین فرمان؛ خلق سازمان یادگیرنده

نویسنده کتاب: پیتر سنگه

مترجم کتاب: حافظ کمال هدایت، محمد روشن

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱۰ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۵۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مدیریت تکنولوژی ؛ فعالیت‌ها و ابزارها

مدیریت تکنولوژی ؛ فعالیت‌ها و ابزارها

نویسنده کتاب: دیلک ستیندامار، راب فال، دیوید پروبرت

مترجم کتاب: سعید شوال‌پور، مجید فروزان‌مهر

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۵۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

نویسنده کتاب: راجر فیشر و ویلیام یوری

مترجم کتاب: دکتر مسعود حیدری

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۱۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

جلسات اثربخش هیئت‌مدیره

جلسات اثربخش هیئت‌مدیره

نویسنده کتاب: دکتر ابراهیم شیخ با همکاری سمیرا سلطانی بهروز

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۸۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مدیریت بهره وری و کیفیت

مدیریت بهره وری و کیفیت

نویسنده کتاب: اکبر عالم تبریز-حسین شادفر

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٢٣٥

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مدل رتبه بندی شرکت های مهندسی، تدارک و ساخت

مدل رتبه بندی شرکت های مهندسی، تدارک و ساخت

نویسنده کتاب: طرح رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٩٠٧

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مدل تعالی سازمانی EFQM - چاپ دوم

مدل تعالی سازمانی EFQM - چاپ دوم

مترجم کتاب: علی تقی زاده هرات-علی خلیلو-آیسان خلیلو

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٨٦٠

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مدل تعالی EFQM: ویرایش 2013

مدل تعالی EFQM: ویرایش 2013

نویسنده کتاب: محمئجعفر

مترجم کتاب: علی تقی زاده هراتی، علی خلیلو، آیسان خلیلو

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٠٤١

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

گزارش تعالی، راهنمای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس دو روش 82 و 94

گزارش تعالی، راهنمای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس دو روش 82 و 94

نویسنده کتاب: مهدی اسماعیلی رخ

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٠٨٩

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی با بهره‌مندی از شاخص‌ها و معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد ایمنی

بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی با بهره‌مندی از شاخص‌ها و معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد ایمنی

مترجم کتاب: منوچهر امیدواری-ساجد نوروزی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٣١٠

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۸۲ صفحه بعد