گلستان سعدی: بر اساس تصحیح و طبع شادروان محمدعلی فروغی و مقابله با دو نسخه معتبر دیگر

نویسنده کتاب: بهاء‌الدین خرمشاهی

ناشر: دوستان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۸۰

تهیه این کتاب