ژیژک

نویسنده کتاب: شون شیهان

مترجم کتاب: محمدزمان زمانی

ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۶۲

تهیه این کتاب