پیش به سوی اقیانوس آبی: فراتر از رقابت

نویسنده کتاب: دبلیو. چان کیم

مترجم کتاب: احمد روستا

ناشر: سیته

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۳۶

تهیه این کتاب