پسرک و ناخدای شجاع - آثار ادبیات کلاسیک به انتخاب پیتر هانت

نویسنده کتاب: ادوارد آردیزونه

مترجم کتاب: طاهره آدینه پور

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی

تهیه این کتاب