وسلی آباد

نویسنده کتاب: پل فلیش من

مترجم کتاب: پارسا مهین پور, نسرین وکیلی

ناشر: مبتکران

تهیه این کتاب