هنسل و گرتل و ده قصه دیگر

نویسنده کتاب: ویلهلم‌کارل گریم ، یاکوب‌لودویک‌ ، کارل گریم

مترجم کتاب: سپیده خلیلی

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه

نوبت چاپ: ۲۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۶۴

تهیه این کتاب