هر برند یک قصه است

نویسنده کتاب: دانلد میلر

مترجم کتاب: رسول بابایی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۹

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۹۴-۳۱-۰

تهیه این کتاب