هدیه خوبان

نویسنده کتاب: جف برامبو

مترجم کتاب: فریدون فریاد

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۱۰۲۹۷

تهیه این کتاب