نخستین شهرهای فلات ایران (در2جلد ) جلد 2

نویسنده کتاب: سیدمنصور سیدسجادی

ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۶۲۸

تهیه این کتاب